Oppdatert Smitteveileder 9 Februar 2021

Overordnet

Foreningen/klubben/virksomheten bør:

 • Gi informasjon til deltagere, foresatte og instruktører/frivillige om at syke personer, selv ved milde symptomer, og personer som er i karantene eller i isolasjon ikke kan delta.
 • Sørge for nødvendig opplæring og informasjon om iverksatte smitteverntiltak til instruktører/frivillige, deltagere og foresatte.
 • Vurdere om det er behov for informasjon på flere språk.
 • Vurdere hvor mange instruktører som er nødvendig for å sikre at smitteverntiltakene blir ivaretatt.
 • Registrere hvem som er tilstede (både deltagere og ledere/instruktører) slik at kontaktsporing er mulig dersom det blir aktuelt.
 • Etablere dialog med deltagere/instruktører/frivillige som tilhører risikogrupper og som kan ha behov for tilrettelegging.

Avstand og lokaler

 • Lokalene må være store nok til at deltagere kan holde minst 1 meters avstand til hverandre hele tiden.
 • For barn og unge under 20 år bør det tilstrebes minst 1 meters avstand mellom deltakerne innad i gruppen, med mindre det er til hinder for normal utøvelse av aktiviteten. For barn til og med barneskolealder vil det kunne være utfordrende å holde avstand mellom barna gjennom hele aktiviteten. Ved aktiviteter som innebærer faste deltagere er det derfor ikke nødvendig at barn til og med barneskolealder holder avstand til hverandre, i tråd med råd gitt i veiledere for barnehager og barneskoler (udir.no). 
 • Foresatte bør unngå å oppholde seg i fellesarealer tilknyttet fritidsaktiviteter utover det som er nødvendig i forbindelse med levering og henting. Foresatte bør også holde minst 1 meters avstand til andre barn og voksne dersom det er nødvendig at de er til stede.
 • Lokalene bør tømmes helt før en ny gruppe tar lokalet i bruk. Kontaktpunkter bør rengjøres før neste gruppe kommer inn.
 • I pauser og i andre sosiale sammenhenger tilknyttet øvelsen gjelder de samme anbefalingene om minst 1 meters avstand og god håndhygiene.
 • Smitterisikoen er mindre utendørs.
 • Smitterisikoen kan være økt i rom med dårlig ventilasjon. Bruk og vedlikehold av ventilasjonsanlegg bør følge vanlige rutiner og holdes på vanlig nivå. Der det ikke finnes mekanisk ventilasjon, bør man lufte gjennom vinduer før og eventuelt under øvelsen/aktiviteten, for eksempel 30 minutter sammenhengende før man tar pause med lufting e.l. innendørs.
 • Deltagerne bør oppfordres til å ikke møte opp før planlagt oppstart og til å forlate lokalet ved aktivitetens slutt for å unngå samlinger i for store grupper.
 • Gruppestørrelse Det anbefales gruppestørrelse på inntil 20 personer. Flere grupper med maksimalt 20 personer kan samles dersom gruppene holdes adskilt. Det er en fordel om gruppene er i hvert sitt rom. Hvis de til enhver tid kan overholde minst 2 meters avstand og ellers kan følge smittevernrådene, kan de likevel være i samme rom. Gruppene bør heller ikke ha kontakt før eller etter aktiviteten.
 • Det anbefales  å øve eller samles i faste grupper.
 • Ved økt lokal smittespredning anbefaler vi å redusere gruppestørrelsen. hvis man deler opp i mindre grupper reduseres risikoen for utbrudd, smittesporing blir enklere og færre må i karantene ved eventuell smitte.

Renhold og god hånd-/hostehygiene

 • Oppmuntre og tilrettelegg for ivaretakelse av god håndhygiene. Der det ikke finnes muligheter for håndvask bør hånddesinfeksjonsmiddel være lett tilgjengelig. For mer informasjon, se Håndhygiene, hostehygiene, rengjøring og klesvask.
 • Sørg for godt renhold, spesielt av flater og gjenstander som berøres av mange. For utdypende informasjon om renhold, se Rengjøring og desinfeksjon til sektorer utenfor helsetjenesten.
 • Begrens bruk av felles utstyr som er i tett kontakt med ansikt eller hender. Felles utstyr bør rengjøres mellom hver bruker dersom det er mulig, og det er viktig å sørge for god håndhygiene ved bruk av felles utstyr.

Renhold og god hånd-/hostehygiene

 • Oppmuntre og tilrettelegg for ivaretakelse av god håndhygiene. Der det ikke finnes muligheter for håndvask bør hånddesinfeksjonsmiddel være lett tilgjengelig. For mer informasjon om hånd- og hostehygiene, se Håndhygiene, hostehygiene, rengjøring og klesvask.
 • Begrens bruk av felles utstyr som er i tett kontakt med ansikt eller hender. Felles utstyr bør rengjøres mellom hver bruker dersom det er mulig, og det er viktig å sørge for god håndhygiene ved bruk av felles utstyr. Blåseinstrumenter som brukes av flere bør stå ubrukt i 3 dager før det kan tas i bruk av en ny person. 
 • Sørg for godt renhold, spesielt av flater og gjenstander som berøres av mange. For utdypende informasjon om renhold, se Rengjøring og desinfeksjon til sektorer utenfor helsetjenesten.

Deltagelse i flere ulike aktiviteter 

Noen deltagere driver med flere ulike organiserte fritidsaktiviteter parallelt og deltar i flere grupper per uke. For å begrense antall nærkontakter, bør man vurdere å begrense antall ulike aktiviteter per uke. Av samme årsak bør bytte mellom ulike grupper innenfor samme fritidsaktivitet også begrenses.